نماینده انجمن در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

هیئت مدیره انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی جناب آقای مرتضی معصومی را به عنوان نماینده انجمن در  هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معرفی نمودند.