مکاتبات با وزارت صنعت ،معدن و تجارت

جهت اطلاع همکاران به استحضار می رساند پیرو پیگیری های انجمن و با تشکیل 4 جلسه کمیسیون ماده 1 تعرفه ها بر خلاف وعده داده شده  به 20% افزایش یافت که مجددا انجمن اعتراض خود را با ارسال نامه اعلام نموده و  متعاقبا پیگیری ها در حال انجام است.

دریافت فایل مکاتبات با  وزارت صنعت،معدن و تجارت