جلسه هیئت مدیره با معاونت وزارت صنعت،معدن و تجارت

این جلسه با حضور آقایان طوسی،آذری پور و معصومی از انجمن به همراه معاون وزیر جناب آقای صالحی نیا و سرکار خانم نباتیمدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی و سرکار خانم کیمیایی در مورخ 1393/11/5 در وزارت صنعت،معدن و تجارت تشکیل گردیدبه گفته معاونت محترم صنایع در پی تشکیل 4 جلسه کمیسیون ماده 1 با موضوع افزایش تعرفه از 15% به 32% موافقت گردیده و از سال آینده اجرایی خواهد شد.لازم به ذکر است مبنا مبادله از ارز مبادله ای نیز به ارز آزاد تغییر خواهد نمود.