افزایش تعرفه ورودی پروفیل به 32%

ضمن پیگیری های اعضاء هیئت مدیره انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی و تشکیل جلسات متعدد کمیسیون ماده 1 و جلسه با معاونین وازارت صنعت،معدن و تجارت حقوق ورودی پروفیل های یو پی وی سی به 32% افزایش یافته و از سال آینده با امضاء وزراء متبوع اجرایی خواهد شد.